Aktualności

15.10.2018

Realizacja projektu opracowania systemu sterowania central wentylacyjnych

Thermosilesia Sp.z o.o. Sp.k. realizuje projekt polegający na opracowaniu "Systemu sterowania urządzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi w budynkach mieszkalnych, biurowych, medycznych oraz użyteczności publicznej" w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu sterowania centralą wentylacyjną. Korzystając z opracowanych algorytmów optymalizujących oraz odpowiednio dobranych technik sterowania elementami wykonawczymi zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz nastąpi zredukowanie poziomu hałasu systemu wentylacji. Zredukowany zostanie czas pracy instalatora potrzebny na konfigurację i regulację prawidłowych parametrów systemu wentylacji. Na podstawie opracowanego prototypu zostanie uruchomiona produkcja i sprzedaż przedmiotu projektu w formie: - innowacyjnego systemu sterowania centralą wentylacyjną, - centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła z innowacyjnym systemem sterowania,

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacyjnego produktu do oferty, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności produktowej i wzrostu konkurencyjności, stanowiąc skonkretyzowaną odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby rynkowe.

Wartość projektu: 307 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 212 500,00 zł

Fundusze europejskie